terça-feira, 29 de dezembro de 2009

Galiza Nova participou hoxe do envío de postais a Feijóo

Galiza Nova participou hoxe no envío masivo de postais ao presidente da Xunta de Galiza, Alberto Núñez Feijóo, nun acto convocado pola plataforma Queremos Galego.

Fran Rei e Carlos Outeiro, voceiros da Plataforma, fixeron entrega das máis de 700 postais reivindicativas na oficina central de Correos.

Galiza Nova participará mañá ademais na concentración que terá lugar ás 17.00h na Praza do Obradoiro.

segunda-feira, 28 de dezembro de 2009

Concentración en Ferrol e acto nacional en Compostela

Ante a posibilidade de que o goberno da Xunta de Galiza faga efectiva a súa intención de derrogar o Decreto 124/2007 nesta mesma semana, dende a Plataforma Queremos Galego, da que Galiza Nova forma parte, levaranse a cabo varias accións.

A primeira delas terá lugar mañá martes 29 de decembro ás 11.00h diante da oficina de Correos de Ferrol e consistirá nunha concentración previa ao envío masivo das postais de Nadal reivindicativas. O acto contará coa presenza de Fran Rei, Voceiro Nacional da Plataforma.

Ademais, e neste mesmo sentido, convócase para o mércores 30 ás 17.00h unha concentración nacional na Praza do Obradoiro de Compostela.

Acude!

quinta-feira, 24 de dezembro de 2009

A nosa nación, a nosa selección!

Baixo o lema "A nosa nación, a nosa selección", dende Galiza Nova pomos en marcha unha nova campaña coa que pretendemos reivindicar a oficialidade para as nosas seleccións deportivas ante a supresión dos partidos da seleccións galegas por parte do goberno do PP na Xunta de Galiza.

Temos claro que esta medida responde a unha estratexia do PP de anular politicamente á nosa nación en todos os ámbitos, ben sexa no lingüístico, o cultural ou o deportivo.

Antes esta medida, Galiza Nova participará na concentración convocada polo BNG o vindeiro luns 28 de decembro ás 12.00h na Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela. Non faltes! E se tes camisola da selección, lévaa contigo!

Para máis información sobre este acto podes dirixirte a nós en galizanovacabanas@gmail.com

[Descarga]: Panfleto da campaña

sábado, 5 de dezembro de 2009

A nosa lingua, a nosa nación, autodeterminación!

Alfonso Daniel R. Castelao afirmaba na súa obra Sempre en Galiza que: “unha nación é unha comunidade estábel, historicamente formada de idioma, de territorio, de vida económica e de hábitos psicolóxicos reflexados nunha comunidade de cultura. Somentes a existencia de todos estes signos distintivos, en conxunto, pode formar a nación”.

É evidente que Galiza é unha nación, mais que non conta con dereitos políticos para poder decidir libremente o seu futuro. O marco constitucional e autonómico vixente nega os nosos dereitos colectivos. Isto impide que poidamos artellar políticas propias a nivel económico na defensa dos nosos sectores produtivos, no desenvolvemento dun marco galego de relacións laborais, no ordenamento e protección do noso medio natural, no impulso das seleccións deportivas propias ou no desenvolvemento da nosa lingua e cultura con normalidade no noso propio territorio.

Hoxe, como vén facendo o nacionalismo galego durante toda a súa historia, opoñémonos á Constitución española porque nega a existencia da nación galega e o dereito de autodeterminación, imprescindíbel para o desenvolvemento do noso futuro e para non estar sometidos á presión ou ás inxerencias alleas á propia vontade das galegas e galegos.

As mozas e mozos galegos non imos celebrar unha Constitución sacralizada polo PP e polo PSOE que, despois de máis de 30 anos, só serve para agravar os nosos problemas: desmantela as bases da nosa economía, provoca uns niveis de paro e precariedade escandalosos entre a xente nova, favorece a destrución dos nosos recursos naturais ou deteriora o ensino público.

Non imos celebrar unha Constitución que lles atribúe ás forzas armadas “a misión de defender a integridade territorial de España”. Non imos celebrar unha Constitución que nos priva de liberdade e dos nosos dereitos democráticos máis elementais, como o dereito a vivirmos en galego. No Estado español non todas e todos somos iguais, nin tampouco todas as linguas e culturas gozan dos mesmos dereitos. Só hai unha lingua, o español, que todas as cidadás e todos os cidadáns “teñen o deber de coñecer e o dereito de usar”.

A nosa lingua propia, o galego, non conta con este recoñecemento e padece unha discriminación a nivel social e xurídico evidente. Os ataques que a lingua galega está a sufrir por parte do Partido Popular na Xunta de Galiza veñen amparados por esta desigualdade xurídica da nosa lingua e favorecen a situación de racismo lingüístico que se vive na Galiza. A modificación da Lei de función pública, o uso deturpado da nosa toponimia ou a derrogación do Decreto 124/07 no ensino son algunhas das consecuencias desta desigualdade legal do galego fronte ao español.

Desde Galiza Nova, organización xuvenil do BNG, somos conscientes de que en Galiza non estamos de aniversario e de que só avanzaremos nos nosos dereitos coa mobilización e a implicación de todas e todos. A defensa da lingua galega significa a defensa de Galiza como nación e, por iso, nas vindeiras semanas as mozas e mozos sairemos á rúa en contra do Partido Popular e das políticas que buscan a eliminación da nosa lingua propia. Así que súmate á defensa da nosa lingua, súmate á defensa de Galiza!

domingo, 15 de novembro de 2009

Galiza Nova participa activamente da Plataforma a prol do ferrocarril na comarca

Galiza Nova vén de participar na constitucón da Plataforma a prol da modernización da infraestrutura e dos servizos ferroviarios, xurdida na nosa comarca para dar resposta ao desleixo do goberno español en materia ferroviaria.

A táboa reivindicativa inicial incluía as esixencias ao Ministerio de Fomento de executar as obras de duplicación da vía entre a Ponte das Cabras e a estación de Ferrol (xa comprometidas nos orzamentos deste ano) a licitación do tramo Ferrol-Betanzos, a reclamación do by pass para salvar a estación de Betanzos-Infesta ou os accesos ao porto interior e ao polígono do Río do Pozo, entre outras cuestións.

Dende Galiza Nova solicitamos a potenciación de novos servizos Ferrol-Santiago, nomeadamente nas fins de semana, cando hai máis movemento de estudantado, así como tamén a implantación do billete único tren/bus, o aumento das frecuencias Ferrol-A Coruña, o mantemento das paradas actuais en núcleos pequenos e a adecuación do tipo de tren ás horas de maior demanda.

Estas demandas non son novas para a nosa organización. O 26 de marzo de 2008 aprobábase por unanimidade no Concello de Cabanas unha moción que instaba a Xunta de Galiza a mellorar o transporte no concello.

quarta-feira, 14 de outubro de 2009

Galiza Nova QUERE GALEGO!

Galiza Nova de Cabanas, como non podería ser doutro xeito, participará o vindeiro domingo 18na manifestación que convoca a plataforma Queremos Galego en Santiago de Compostela.

Para facilitar a asistencia á mesma, haberá autobuses cara Santiago, que podes consultar clicando aquí.

Alén da manifestación, dende Queremos Galego proponse a seguinte Iniciativa Lexislativa Popular, que podes apoiar aquí:

Proposta de Iniciativa Lexislativa Popular
pola Garantía dos Dereitos Lingüísticos

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Estatuto de autonomía de Galicia estabelece no seu artigo 5.º que “a lingua propia de Galicia é o galego” e que “os idiomas galego e castelán son oficiais de Galicia e todos teñen o dereito de os coñecer e de os usar”. Para facer efectivos estes dereitos a lei sinala que “os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas e potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e informativa, e disporán os medios necesarios para facilitar o seu coñecemento”, acadando así que ninguén sexa “discriminado por causa da lingua”.

A pesar do sinalado nesta norma, a realidade é que a lingua propia do país continúa sen ter garantida a presenza mínima do seu recoñecemento de oficialidade hai tres décadas, situándose a súa posición pública e institucional lonxe do mandado estatutario. Así, está ausente de boa parte da documentación e sinalizacións públicas, o dereito a recibir atención neste idioma carece de garantías reais e o sistema educativo non só non garante as competencias lingüísticas suficientes en galego, senón que incide no abandono do galego por parte de moitas nenas e moitos nenos.

Para rematar con este incumprimento estatutario é necesario que o Goberno galego adopte medidas para romper con esta situación tan inxusta e avanzar na normalización. As galegas e os galegos teñen que ter garantido o dereito a poderen vivir con normalidade na súa lingua na súa terra, sen discriminacións de ningún tipo, como prevé o Estatuto de autonomía no art. 5.

A liberdade das persoas que integran a sociedade galega só poderá ser efectiva cando o Poder Público dispoña os medios no sistema educativo para que todos e todas coñezan axeitadamente o galego e a Administración estea en condicións de dispensar os seus servizos na nosa lingua.

A Administración debe cumprir ademais o deber de fomento do uso do galego na vida pública para que mediante a súa visualización a lingua propia acceda a ámbitos institucionais e privados dos que tradicionalmente estivo excluída, transmitindo a mensaxe á sociedade de que a nosa lingua é válida para calquera situación da vida diaria. Cúmprese así co deber constitucional previsto no art. 9.2. da Constitución española de crear as condicións para facer efectiva a igualdade das persoas, promovendo a lingua que está en condicións de desvantaxe social –como amosa a evolución dos Mapas sociolingüísticos elaborados pola Real Academia Galega–, fundamento das leis protectoras e fomentadoras do galego.

Estas medidas teñen que ir no camiño dos consensos acadados nestes anos, como a aprobación en 1996 da Declaración universal de dereitos lingüísticos, a ratificación en 2001 da Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias, monitorizada polo Consello de Europa, e a aprobación en 2004 do Plan xeral de normalización da lingua galega.

TÍTULO ÚNICO

Artigo 1.- O Goberno galego, en cumprimento da obriga estabelecida no artigo 5 do Estatuto de Autonomía, fará plenamente efectivos os dereitos das galegas e dos galegos a utilizaren o idioma propio do país.

Artigo 2.- O Goberno galego garantirá que toda a sinaléctica, información e documentación administrativa que reciban os cidadáns e as cidadás en todos os ámbitos administrativos da Xunta, ou en calquera ámbito participado por ela, incluídas todas aquelas entidades xurídicas que prestan servizos dependentes daquela, estean en galego.

Artigo 3.- O Goberno galego garantirá que todos os seus servizos, e os de calquera entidade participada por el, incluídas todas aquelas que os prestan dependendo da Xunta, serán prestados en galego a todos os cidadáns e cidadás. O persoal das entidades dependentes da Xunta ha tomar a iniciativa dirixíndose e manténdose en galego cara ao público, coa excepción daquelas ou daqueles que soliciten seren atendidos en castelán. Así mesmo, todos os cargos públicos e os dos organismos e entes autonómicos, sociedades públicas e institucións dela dependentes farán uso público, tanto oral como escrito, de xeito sistemático, da lingua galega no desempeño da súa responsabilidade.

Artigo 4.- O Goberno galego garantirá que o dereito a usar e recibir información, documentación etc na lingua propia do país non supoña ningún tipo de discriminación, demora na prestación do servizo ou deturpación lingüística por parte da Administración galega ou os seus representantes.

Artigo 5.- O Goberno galego adoptará as medidas necesarias para garantir o dereito a recibir o ensino en galego por parte de todo o alumnado ao menos nun 50% do horario escolar en cada curso en todas as etapas educativas, de acordo co sinalado no Plan xeral de normalización da lingua galega.

Disposición Transitoria.- O Goberno galego deberá adoptar cantas medidas sexan precisas para lle dar cumprimento ao disposto nos artigos 2 e 3 nun prazo de seis meses desde a entrada en vigor desta lei.

Disposición Final.- A presente lei entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

domingo, 16 de agosto de 2009

Intervencións políticas no Día da Galiza Mártir

O pasado venres tivo lugar en Narón a homenaxe organizada por Galiza Nova para conmemorar o Día da Galiza Mártir.

Velahí as intervencións políticas:

Iago Varela, Responsábel Comarcal de Galiza Nova


Francisco Rodríguez, membro da Executiva Nacional do BNG

quinta-feira, 13 de agosto de 2009

Día da Galiza Mártir en Ferrolterra

Galiza Nova ten previsto un acto para mañá, venres 14 de agosto, ás 19.00h na rúa Alexandre Bóveda de Narón, para conmemorar o Día da Galiza Mártir.

O acto contará coas intervencións políticas de Iago Varela, Responsábel Comarcal de Galiza Nova e Francisco Rodríguez, Membro da Executiva Nacional do BNG.

Ademais, o poeta Henrique Rabuñal fará lectura duns versos e haberá unha ofrenda floral.

Ao remate do acto cantarase o himno galego acompañados de Manolo Doval.

Agardamos contar coa túa presenza!!

Como chegar:Visualizar o mapa ampliado

quinta-feira, 23 de julho de 2009

Galiza Nova homenaxea a Rosalía e Castelao

Como vén sendo habitual, Galiza Nova celebrará o vindeiro 24 de xullo ás 17.30h no Panteón dos Galegos Ilustres de San Domingos de Bonaval (Compostela) unha homenaxe a Rosalía e Castelao.

Para lembralos, no acto leranse fragmentos das súa obra por parte de Anxo Angueira (profesor de lingua e literatura e escritor) Paula Carballeira (actriz), Carlos Blanco (actor) e Guadi Galego (artista e profesora da Central Folque).

Así mesmo tamén actuará o músico Miro Casabella e intervirán Iria Aboi, Secretaria Xeral de Galiza Nova, e de Guillerme Vázquez, Portavoz Nacional do BNG.

Para rematar cantaremos o himno nacional acompañados de Iván Area e Pablo Carpintero.

Contamos coa túa asistencia!

segunda-feira, 13 de julho de 2009

Galiza Nova presenta ao novo responsábel local de Fene e as actividades do Festigal

Galiza Nova, a organización xuvenil do BNG, presentou hoxe en rolda de prensa ao novo Responsábel Local de Galiza Nova en Fene, Alberto García, que estivo acompañado polo Responsábel Comarcal da organización, Iago Varela.

Na súa intervención, Alberto García fixo fincapé nos retos que Galiza Nova ten por diante no concello fenés, onde “non se está a dar unha resposta acaída ás necesidades da mocidade”. Segundo amosou o novo Responsábel Local, unha das primeiras demandas da organización xuvenil do BNG nesa localidade irá nese sentido, se ben precisou que tamén levarán a cabo actos lúdicos, como un concerto con bandas noveis.

“Estamos a cumprir as nosas espectativas de espallamento por toda a comarca” indicou Iago Varela, que se amosou satisfeito, xa que segundo afirmou “nos concellos onde Galiza Nova ten presenza, estase a defender á mocidade”.

Festigal

O Responsábel Comarcal, Iago Varela, tamén deu conta das actividades que se levarán a cabo no Festigal, o evento co que Galiza Nova celebra en Santiago o Día da Patria, entre as que destacan os concertos de varios grupos, os debates e as presentacións de libros.

“O Festigal segue a ser un referente da cultura galega e en galego” afirmou Varela, quen convidou a toda a mocidade da comarca a asistir

terça-feira, 7 de julho de 2009

Xa está aquí o Festigal 09!

Un ano máis, os vindeiros 24 e 25 de xullo Compostela será o cenario dunha nova edición do Festigal, organizado por Galiza Nova e a Fundación Galiza Sempre.

O Campus Sul da Universidade de Santiago será onde acampe o Festigal, que contará cunha zona de concertos, feira de asociacións, tendas, galerías artesanais, zona de xantar... e moito máis!

Entre as actuacións musicais, haberá dous concertos:

O 24 de xullo ás 23.00h actuarán Chámalle Xis (Galiza), Os John Deeres (Galiza), Som do Galpom (Galiza) e DJ Click Live (Franza).

O 25 de xullo a troula comezará a partires das 22.00h, coas actuacións de Descarga ao Vivo (Cuba/Galiza), Katembe Project (Angola), Os tres trebóns e amighos, a grande treboada (Galiza).

[Multimedia]: Vídeos musicais dos participantes nos concertos.

Chámalle XisOs John DeeresSom do GalpomDJ Click LiveDescarga ao VivoOs tres trebóns e amighos, a grande treboada


Alén das actuacións musicais...

Galería das Ideas: debates sobre O FUTURO DA MÚSICA GALEGA, a CRISE ECONÓMICA, o DEREITO AO ABORTO e A LINGUA GALEGA.

Galería das Letras:

Librarías e editoriais: Andel do Libro (Vigo), A palabra Perduda (Santiago), Pedreira (Santiago), OQO, Rinoceronte, Urco, A Nosa Terra, Galaxia.

Sinatura de libros e presentacións, entre outros:

"O natural e o político, de Teresa Moure.
"Nos camiños do entusiasmo", de Goretti Sanmartín.
"Una monarquía protegida por la censura", de Iñaki Anasagasti".
"A cociña de larpeiros", de Benigno Campos.
"Piñeiro contra Castelao, Castelao contra Piñeiro", de X. C. Garrido.
"Sobre o racismo lingüístico", da editorial Laiovento.
"O regreso de Ramón Lamote". Conversa con Paco Martin, Víctor F. Freixanes, Xosé A. Neira cruz e Xavier Senín.

Exposicións

"Crónicas da represión lingüística" Mostra gráfica e audiovisual de Xan Leira.

Galería audiovisual: programación continua de curtametraxes e documentais.

Galería do Software Libre

Galería da cultura tradicional

Galería infantil /espazo de animación

Galería artesanal

Feira de asociacións: postos con material de asociacións, ONGs e colectivos diversos.

Tendas

Zona de acampada de balde

Zona de xantar

[Máis información]: Festigal

quarta-feira, 10 de junho de 2009

Consulta da Xunta de Galiza sobre o galego no ensino

O venres 5 de Xuño, a Xunta de Galiza presentou a enquisa que se vai remitir ás familias dos 350.000 alumnos e alumnas escolarizados en Galiza nos niveis de educación infantil, primaria, secundaria e formación profesional e que en teoría ten como propósito inquirir a pais e nais sobre en que lingua prefiren que lles sexa impartido o ensino aos seus fillos e fillas.

Estudado o contido desta enquisa e analizadas as motivacións que levan ao Goberno galego a elaborala, o BNG ten que facer as seguintes valoracións:

1.- Estamos perante unha auténtica “consulta trampa”, inaceptábel quer na forma quer no fondo. Con ela non se pretende máis que dotar ao Goberno dunha coartada para xustificar unha política tracexada xa de antemán: o resultado do inquérito está predeterminado e terá como desenlace a derrogación do decreto sobre o uso do galego do ensino. O PP decidiu no seu día afastarse do consenso sobre o galego (Plano Galego de Normalización Lingüística, aprobado por unanimidade polo Parlamento Galego en 2004). Anunciou en campaña a derrogación do decreto e xa no goberno reiterou esa intención. A enquisa tenta lexitimar cun suposto manto de apoio social unha decisión de carácter político tomada antes de chegar ao Goberno e adoptada co único propósito de contentar os sectores máis extremistas do electorado do Partido Popular.

2.- A consulta, que é de carácter voluntario, carece da menor fiabilidade, tanto por como están enunciadas as preguntas como polo feito de que será a Administración, controlada politicamente polo Partido Popular, quen custodie todo o proceso de recolla dos datos. Non existen suficientes garantías de que os resultados non poden ser mesmo manipulados se non fosen do agrado do partido no goberno.

3.- Coa enquisa vaise criar unha tensión innecesaria nos centros de ensino e na propia sociedade galega, innecesaria porque, sexa cal for o resultado do inquérito, o Goberno xa ten anunciado que vai derrogar o decreto nun sentido claramente contrario ao uso da lingua galega no ensino.

4.- Tal e como están enunciadas as preguntas da consulta, todo o máis que poderían demandar os sectores favorábeis ao galego no ensino sería que se mantivese o galego como lingua na que se imparten as materias troncais. En ningún caso se pregunta ás familias se serían partidarias de que o conxunto das materias, e non só as troncais, se impartisen en galego.

Isto significa que coa enquisa os sectores favorábeis á españolización do ensino si poden conseguir avances a respecto da situación actual -reducir a presenza do galego nas troncais-, mentres que aqueles que son partidarios de avanzar na galeguización só poden aspirar a que, como moito, se manteña o actual statu quo, que vén consagrado precisamente polo decreto que o Goberno anunciou que vai derrogar.

5.- O mesmo Goberno que fai proclamas populistas e demagóxicas en favor da austeridade e o control do gasto público vai dilapidar 200.000 euros na realización desta “consulta trampa”, un dispendio impresentábel no actual contexto de precariedade de medios humanos e materiais que caracteriza a situación do ensino público en Galiza.

6.- Por termos en conta as consideracións anteriores, propoñemos marcar a opción “galego” (en Infantil e FP) e “todo en galego” (en Primaria e Secundaria), porque desta maneira estariamos a indicar que queremos en galego as materias que hoxe se deben impartir na nosa lingua, tal e como indica o decreto en vigor. Non significaría, por tanto, que optemos por todo o ensino en galego, pois esta opción non se considera.

7.- Igualmente xulgamos preciso transmitir a nais e pais a necesidade de incluíren no apartado de observacións da enquisa peticións semellantes ás que expresamos a continuación:

1.-Desexaría que o ensino fose en galego, unha opción que non recolle esta enquisa.

2.-Estou a favor da aplicación do decreto actual de promoción e uso do galego no ensino, realizado co consenso da comunidade educativa e que emana do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, aprobado por unanimidade no Parlamento Galego.

3.-Todo o anterior fai que os resultados desta consulta non me parezan lexítimos.

segunda-feira, 1 de junho de 2009

Galiza Nova chama á mocidade da comarca a votar “masivamente” ao BNG


Galiza Nova, a organización xuvenil do BNG, fixo hoxe un chamamento a toda a mocidade da comarca para que acudan ás urnas o próximo domingo a votar polo BNG por ser "a única alternativa para que Galiza conte en Europa".

Iago Varela, Responsábel Comarcal de Galiza Nova explicou que "o tempo deu á razón ao nacionalismo galego, que dende sempre criticou o fracaso do actual modelo económico e social da Unión Europea".

Neste sentido, dende Galiza Nova cren que é preciso apostar por políticas que non degraden as condicións laborais das traballadoras e traballadores e que defendan os servizos públicos, como o ensino ou a sanidade.

En palabras do Responsábel Comarcal, "O BNG traballará a prol dunha política antagónica á mercantilización e elitización da universidade pública que supón a implantación do Plan Boloña, así como tamén para que os nosos estaleiros volvan construír barcos".

"A única alternativa para avanzar en dereitos e na creación dun novo modelo social e económico alternativo ao neoliberal é a lista encabezada por Ana Miranda", sentencia Varela.

sábado, 30 de maio de 2009

Para que Galiza conte, para que a mocidade conte! Vota BNGO próximo 7 de Xuño celébranse unhas eleccións moi importantes para o futuro das galegas e galegos.

As eleccións europeas determinan as políticas que se van a aplicar en nacións como Galiza e que teñen consecuencias visíbeis na nosa vida diaria. A partir das eleccións de 2004, o BNG non tivo presenza a nivel europeo e Galiza deixou de estar representada directamente nas institucións europeas.

Agora temos a oportunidade de ter voz e voto en Europa a través do BNG porque só así garantimos a defensa dos intereses de Galiza e a aposta por unha Europa dos pobos, social e democrática.

POR UNHA EUROPA DOS POBOS, GALIZA UNHA NACIÓN EUROPEA.

O nacionalismo galego defede o pleno recoñecimento de Galiza como nación nun Estado Español plurinacional, pluricultural e plurilingüe e aposta tamén no seo da UE, polo recoñecemento da identidade política, cultural e lingüística do noso país, así como das outras nacións e pobos de Europa.

O modelo de construción europea ten servido para ignorar as nacións sen Estado como a nosa e para impedirnos o desenvolvimento das nosas potencialidades, respondendo unicamente aos dictames do capital transnacional a través dos grandes Estados europeos.

Despois do fracaso do Tratado Constitucional (co “non” de Francia e Holanda) e da súa nova versión co tratado de Lisboa (rexeitado por Irlanda) é necesario un modelo alternativo como o que defende o BNG. Un modelo democrático que aposte polo recoñecemento de todas as nacións e pobos de Europa en pé de igualdade, así como das culturas e linguas que como o galego aínda non teñen o recoñecemento oficial no seo da UE.

Só a través da participación de Galiza con voz propia e voto en Europa nos foros onde se traten as cuestións que nos afectan directamente, conseguiremos que Galiza conte e que os intereses e necesidades das galegas e galegos, especialmente as e os máis novos, estean defendidos.

O NACIONALISMO ALTERNATIVA AO MODELO ECONÓMICO NEOLIBERAL DA CRISE E DE BOLOÑA.

O nacionalismo galego sempre se manifestou contrario ao modelo económico e social da Unión Europea. Este modelo neoliberal sistemáticamente negou as nosas capacidades productivas, desmantelou os servizos públicos básicos e afondou na desregularización e a perda de dereitos das traballadoras e traballadores, especialmente na mocidade sufrindo hoxe as maiores taxas de precariedade, de baixos salarios e de paro en Galiza.

Para o BNG a crise económica que padecemos é consecuencia deste modelo tan negativo e por iso cremos que son necesarias políticas que non degraden as condicións laborais (como o intento de aprobar a Directiva do tempo de Traballo que pretendía ampliar a xornada laboral ás 65h semanais) así como políticas que defendan servizos públicos tan elementais como o ensino.

Nese sentido o BNG pulará por unha política univesitaria baseada na consideración da universidade como un servizo público e no dereito que temos como pobo a definirmos o noso sistema educativo en función das nosas condicións e necesidades, unha política antagónica á mercantilización, elitización, uniformización e españolización da universidade galega que supón o actual modelo do Plan Boloña.

Dende Galiza Nova tamén consideramos que é necesario o recoñecemento pleno do dereito da mocidade a traballar, estudar e vivir en Galiza, para combater a emigración xuvenil, mudando a actual consideración positiva da mobilidade xeográfica, que non é máis que emigración encuberta.

Así mesmo, dende o BNG defenderemos o noso dereito a desenvolver as nosas potencialidades nos sectores productivos básicos como creadores de riqueza e de emprego en concreto para moita xente nova. Galiza é un país con grandes potencialidades no sector pesqueiro, no sector agro-gandeiro ou no sector industrial, mais sempre se nos limitou a nosa capacidade productiva, desmantelando os piares básicos da economía galega.

Por parte do nacionalismo galego sempre acreditamos na capacidade productiva do país e por iso agora temos a oportunidade a través da presenza do BNG no Parlamento Europeo de que as galegas e galegos defendamos os nosos intereses.

A DEFENSA DA PAZ, DO ANTIIMPERIALISMO E DOS DEREITOS E LIBERDADES DEMOCRÁTICAS.

Durante os últimos anos determinadas políticas impulsadas pola Unión Europea significaron unha clara involución democrática a respecto dos dereitos e liberdades. O nacionalismo apostará pola defensa das liberdades e a xustiza social especialmente no que se refire a extensión e recoñecemento de dereitos individuais e colectivos nos diferentes pobos de Europa.

Dende Galiza Nova consideramos necesario o recoñecemento da interrupción do embarazo libre e gratuíta, o respecto polas diferentes opcións sexuais, a derogación da Directiva de Retorno que establece criterios de expulsión e retención de inmigrantes e o impulso da laicidade nas nacións de Europa, entre outras cuestións.

Así mesmo o nacionalismo defenderá, como sempre fixo, unha política contraria ao imperialismo e o sometemento, expolio e ocupación dos pobos. Galiza Nova solidarizouse e mobilizouse, como tamén fixo o BNG, en contra da guerra no Iraque, do envío de tropas españolas a Afganistán, do exterminio do pobo Palestiniano por parte do Estado de Israel, entre outros, e consecuentemente en Europa defenderemos un modelo de relacións internacionais en pé de igualdade entre todos os pobos do mundo, baseado na xustiza e na soberanía política das nacións que como Galiza reclaman o dereito a poder decidir libremente o seu futuro.

Dende Galiza Nova, organización xuvenil do BNG, queremos que te sumes a nós para conseguir que Galiza estea representada en Europa. Sabemos que a través do presenza do nacionalismo galego avanzaremos na defensa dos intereses das mozas e mozos, no avance de dereitos, na construcción dun modelo social e económico altenativo ao neoliberal e no recoñecimento do que somos, unha nación con dereito a decidir.

Por iso convidámoste a que o próximo 7 de xuño, te sumes a nós para que Galiza estea en Europa. Para que non decidan por nós. Para sermos protagonistas. As mozas e mozos deste país somos decisivos para que Galiza avance a través do noso voto ao BNG e por iso temos que mobilizarnos para as vindeiras eleccións.

Para que ti contes, para que Galiza conte!

Non faltes e vota BNG!

Pola defensa do dereito ao aborto libre e gratuíto

A Asemblea de Mulleres de Galiza Nova participará no Maio Reivindicativo que organiza a Marcha Mundial das Mulleres, o vindeiro domingo 31. Este acto está enmarcado dentro da campaña que baixo o lema: En Defensa Do Dereito ao Aborto, Na Sanidade Pública. Eu Decido! está alevar adiante a MMM ao longo do País.

Dende Galiza Nova queremos animarvos a que o domingo a partir das 11 vos acheguedes á Praza da Quintana en Compostela, para reclamarmos o noso dereito a un aborto libre e gratuito na sanidade pública.

A actividade consistirá na construcción dun maio feminista, a lectura de poemas e coplas reivindivativas para reclamar o dereito das mulleres a interrumpir libremente o seu embarazo na rede sanitaria pública, sobre todo no contexto de debate actual sobre a reforma da lei do aborto onde as organizacións da dereita máis reaccionaria teñen amosado ás claras as súas posicións contra os dereitos das mulleres. Así mesmo tamén podes amosar o teu apoio a esta demanda asinando en en www.feminismo.info.

sexta-feira, 29 de maio de 2009

Novo blogue de Galiza Nova FeneA comarca de Ferrolterra conta xa cun novo blogue local de Galiza Nova. Trátase da localidade de Fene, onde as compañeiras e compañeiros da organización xuvenil do BNG veñen de pór en marcha un novo espazo virtual, no que irán publicando todas as novas que teñen a ver co concello veciño.

Podes visitar o seu espazo visitando http://galizanovafene.blogspot.com

Galiza Nova organiza en As Pontes un debate sobre o Plan Boloña

Que é Boloña? Privatízase a Universidade Pública?

Para dar resposta a estas e outras moitas cuestións, as compañeiras e compañeiros de Galiza Nova en As Pontes organizan hoxe unha charla-debate sobre este tema tan relevante e do que pouco se coñezo.

Para ilo, contarán coa presenza de Marcos Loureiro, Responsábel Nacional dos Comités, Elena Sierra, Vicerreitora de Novas Tecnoloxías e Calidade da Universidade da Coruña e Xulio Ferreiro, Responsábel Nacional da CIG-Ensino.

Terá lugar na Casa Dopeso de As Pontes a partir das 20.00h deste serán.

quinta-feira, 28 de maio de 2009

Mitin do BNG en Cabanas

O vindeiro luns, 1 de xuño, ás 20.00h, terá lugar o mitin do BNG no Concello de Cabanas.

Será na Escola de Laraxe.

Falarán Ana Luísa Bouza, Pablo Villamar e Xosé Manuel P. Sardiña

Imos a Europa... vés!

As JERC, Iratzarri e Galiza Nova asinan un manifesto conxunto para as Eleccións Europeas

De cara ás próximas eleccións europeas, Galiza Nova, xunto coas organizacións xuvenís doutras forzas da coalición, elaborou un manifesto que afonda na Europa dos Pobos, social e democrática que defendemos, dende a perspectiva xuvenil. No manifesto expóñense as críticas ao modelo neoliberal que está a causar a crise e o deterioro e recurte dos dereitos laborais, así como a precariedade, o paro e a emigración xuvenil. Tamén se critica o Plan Boloña que está a desenvolver a reforma do ensino universitario de xeito antidemocrático, causando unha pivatización, elitización e españolización da Universidade. Así mesmo, tamén se defenden os nosos dereitos lingüísticos e a necesidade de contarmos con soberanái política en Galiza, os Països Cataláns e Euskal Herría para poder decidir libremente o noso futuro.

Manifesto conxunto:

O próximo mes de xuño todas as cidadás e todos os cidadáns maiores de 18 anos dos 27 Estados integrantes da Unión Europea estamos chamados ás urnas coa finalidade de renovar a representación das deputadas e dos deputados que integran o Parlamento Europeo.

Ao longo da súa historia o mapa político europeo sufriu múltiples modificacións debido aos novos contextos políticos, económcios e sociais que mudaron a realidade política dos estados europeos e as súas fronteiras. De feito, vemos coma nos últimos 20 anos foron creados até 17 novos estados. O exemplo máis actual atopámolo en Montenegro, país non integrante da UE, que no ano 2008 exerceu un proceso de autodeterminación a partir das regras que fixou a propia UE.

A UE non pode continar obviando esta realidade dinámica negando o recoñecemento da identidade política, cultural e lingüística de todos os pobos de Europa a través de mecanismos claros e transparentes baseados nun proceso político de autodeterminación, dereito colectivo fundamental recollido na Carta das Nacións Unidas, mediante o cal a poboación dun territorio sexa soberana para decidid o seu futuro.

É necesario insistir en que a UE recoñeza o dereito a decidir dos pobos como un dereito básico elemental e un instrumento que asegure a democratización das institucións europeas e a adecuación da realidade política europea, incluídas as fronteiras, coa vontade dos pobos que a conforman.

Polo xeral, as eleccións europeas non suscitaron moito interese na cidadanía europea. Os factores que explican esta situación son diversos, mais un determinante é a sensación entre a cidadanía de que todo aquilo que se fala e se aproba no Parlamento Europeo parece non ter ningunha repercusión directa sobre as súas vidas, sumado a unha sensación de lonxanía debido á pouca importancia e seriedade coa que se aborda por parte dos medios de comunicación e a escasa información sobre as súas funcións e acordos políticos.

O Parlamento Europeo, que conxuntamente co Consello da UE forma a pola bicameral lexislativa das institucións da Unión é un parlamento de carácter consultivo sen iniciativa lexislativa, pero pode presentar emendas e posee dereito de veto en cuestións relacionadas coas competencias cedidas polos estados, relativas, por exemplo, á protección do medio ambiente, dereitos dos consumidores/as, igualdade de oportunidades, política de transportes e dereitos das traballadoras e dos traballadores, políticas sobre capitais, bens e servizos. Porén, as propostas de leis e directivas da comisión teñen que ser aprobadas polo parlamento e polo consello para poder entrar en vigor. Deste xeito podemos ver que é certo que a influencia directa do parlamento europeo sobre as regulacións da vida pública e privada son, en relación cos parlamentos estatais, limitadas.

As diferentes organizacións xuvenís que conformamos a Europa dos Pobos cremos que é moi importante a implicación da mocidade das nosas nacións nas eleccións europeas para conquerir unha maior representación da coalición no parlamento europeo, coa finalidade de orientar Europa cara outro sentido. Desde o seu inicio, o requisito indispensábel dun territorio para formar parte da Unión Europea foi estar conformado como un estado. Deste xeito imposibilítase a participación das nacións sen estruturas estatais na discusión dos asuntos públicos europeos nun marco de igualdade co resto das nacións. Os Països Catalans, Galiza, e Euskal Herria son hoxe nacións sen estado, e polo tanto non teñen representación por si mesmos no Consello de Europa, senón que son os presidentes e ministros dos estados Español e Francés os que os representan, non respostando así ás arelas, desexos e necesidades que como pobos diferenciados temos. Por isto dende a candidatura da Europa dos Pobos, Galiza Nova, Iratzarri e as JERC cremos que é necesaria a construción dunha Europa respectuosa coa diversidade nacional, cultural e lingüística.

Para isto tense que posibilitar un maior prtagonismo das nacións que están na mesma situación cás nosas a través do recoñecemento do dereito á autodeterminación dos pobos que xa forman parte da Unión Europea. Deste xeito as nosas organizacións apostamos polo recoñecemento político dos Països Catalans, Galiza e Euskal Herria no seo da UE a partir do exercicio do dereito á autodeterminación, para poder decidir libremente o noso futuro.

Neste sentido, Iratzarri, Galiza Nova e as JERC tamén queremos manifestar o noso compromiso cunha Europa respectuosa cos dereitos e liberdades democráticas, cunhas relacións internacionais baseadas na paz e na relación igualitaria entre todos os pobos do mundo, opoñéndonos ao imperialismo e pulando por un modelo social que poña por encima dos intereses económicos o benestar das persoas.

Reivindicamos un modelo social que se basee na xustiza social e que faga posíbel a cobertura das necesidades das cidadás e dos cidadáns mediante a protección social e os servizos públicos (atención sanitaria, vivenda, educación...).

As políticas neoliberais están acabando cos dereitos sociais conqueridos a través da mobilización da clase traballadora e da sociedade en xeral, procurando eliminar o mínimo de seguridade e estabilidade a todas as cidadás e cidadáns.

Cremos que se demostrou o fracaso do modelo neoliberal e que é necesario un modelo alternativo a favor das clases populares, compartindo no seo da Unión en contraste a outros sistemas de “protección” onde a individualidade é a característica propia das políticas (como o dos Estados Unidos de América).

En consecuencia, as organizacións asinantes deste manifesto fan unha aposta por unha orde económica e social xusta e solidaria, contraria ao imperialismo, que condena o sometemento, expolio, marxinación, negación e incluso ocupación de moitos pobos do mundo. Apostamos por unha Europa das e dos traballadores, que democratice a economía e redistribúa a riqueza, unha Europa con xustiza social.

Así mesmo, desde a perspectiva xuvenil e tendo en conta a crise económica actual, fai falla unha coordinación na protección social da mocidade como un dos colectivos máis afectados polo desemprego, a inestabilidade e a precariedade laboral e a imposibilidade de desenvolver un proxecto de vida propio libremente.

Por todo isto, Galiza Nova, Iratzarri e as JERC, como organizacións xuvenís da coalición da Europa dos Pobos, propoñemos as seguintes propostas programáticas conxuntas que van nos respectivos programas electorais que fixeron as diferentes formacións xuvenís:

-A adopción de medidas concretas a favor do emprego digno e estábel cuns salarios dignos para a mocidade que teñan como obxectivos:

a) Eliminar a estrutural precariedade do emprego xuvenil, limitando de xeito garantista as modalidade de contrato temporale poñendo en marcha medidas para a supresión das Empresas de Traballo Temporal a nivel europeo.

b) A defensa dunha política de creación de postos de traballo sobre a base do desenvolvemento endóxeno das diferentes economías nacionais que garantan as posibilidades de traballo no propio territorio, especialmente nos sectores produtivos básicos das diferentes nacións.

c) Pularemos para o estabelecemento das 35 horas semanais a nivel europeo para repartir o traballo e mellorar a produtividade.

d) Estabelecer unha fórmula común de cálculo do salario mínimo a nivel europeo para garantir a percepción dun salario digno.

-Recoñecemento pleno do dereito da mocidade a traballar, estudar e vivir no seu propio territorio, como principio rector das políticas para facer fronte ao fenómeno da emigración xuvenil, mudando a actual consideración positiva da mobilidade xeográfica, emigración encuberta, no seo da UE.

-As organizacións xuvenís das forzas políticas da coalición apostamos por unha política universitaria baseada na consideración da universidade como un sevizo público esencial e o dereito como pobo a definir o noso sistema educativo en función das nosas condicións e necesidades, unha política claramente antagónica á mercantilización, elitización, uniformización e españolización da universidade, que supón o actual modelo de EEES.

-Defensa dunha política lingüística e cultural europea que garantice realmente a defensa, igualdade e normalización das culturas e oficialización das linguas minorizadas de todas as nacións sen estado existentes na UE, prestando especial atención á situación desas linguas e culturas entre a xente nova e a garantía dos dereitos lingüísticos e culturais, sobre todo en eidos como o ensino.

-As organizacións xuvenís da coalición apostamos pola extensión de dereitos e liberdades en todos os territorios europeos especialmente no recoñecemento e garantía á interrupción voluntaria do embarazo libre e gratuíta. Tamén consideramos necesarios programas de fomento e respecto das diferentes opcións sexuais, identidade de xénero-sexual, contra o racismo e a xenofobia, o fomento da paz, a non violencia e o antiimperialismo, e a aposta por un modelo económico e social sustentábel.

As organizacións xuvenís da coalición apoiamos a presenza das nosas nacións nas actuais redes de información xuvenil a nivel europeo e instamos á modificación das súas funcións de xeito que deixen de ser instrumentos propagandísticos de politización no modelo actual da UE.

Neste senso, apostamos por garantir o pluralismo, a eficiencia e as facilidades no acceso á información de maior interese xuvenil por parte do asociacionismo xuvenil, prestando especial atención á difusión e perticipación das organizacións xuvenís das nacións sen estado.

Porque outra Europa é necesaria, para levar a voz da mocidade de Galiza, Països Cataláns e Euskal Herria, facemos un chamamento á xente nova das nosas nacións a que apoie a candidatura impulsada por ERC, BNG e Aralar: Europa dos Pobos – Verdes e para que o próximo día 7 de xuño se mobilicen e participen nas eleccións votando por unha Europa dos pobos, social e democrática.

terça-feira, 26 de maio de 2009

Europeas09: Mitin do BNG en Ferrol

Acode ao mitin do BNG en Ferrol o vindeiro xoves 28 de maio ás 20.30h! Será no Teatro Jofre e falarán Manolo Pazo, Helena Veiguela, Guillerme Vázquez e Ana Miranda

Europeas09: Vídeo electoral do BNGEuropeas09: Como votar por correo

O vindeiro 7 de Xuño celébranse as eleccións Europeas. Para Galiza Nova, organización xuvenil do BNG, estas son unhas eleccións moi importantes porque durante estes anos Galiza non estivo representada directamente, nunhas institucións onde se van tomar decisións fundamentais para o futuro do noso país. Queremos contar co teu apoio para facer que Galiza, a través da representación do BNG, teña voz e voto en Europa. Para que as galegas e galegos esteamos representados e poidamos defender unha Europa dos pobos e democrática, que recoñeza a diversidade nacional, cultural e lingüística. Para impulsar unha Europa social e xusta contraria ao modelo neoliberal que causou a actual crise económica e a reforma do ensino a través do Plan Boloña. Para defender os nosos sectores productivos (o agro, a pesca, o naval…) como xeradores de emprego e riqueza en Galiza. É por iso que precisamos do teu apoio ao BNG, para avanzar nas necesidades e aspiracións da xente nova: no dereito a un traballo digno na propia Terra, no dereito a un ensino público, galego e de calidade, no recoñecemento oficial do galego na UE… Por iso che pedimos o teu apoio: para que ti contes, para que Galiza conte!!

Se vas estar noutra localidade do Estado Español diferente de onde che corresponde votar, podes votar por correo:

1. Ata o 28 de maio, vai a calquera oficina de correos co Documento de Identidade, e cubre o modelo para solicitar o certificado de inscrición no censo electoral. O enderezo que indiques será a onde che envíen toda a documentación.

2. Do 18 ao 31 de maio, remitiranche a documentación para poder votar ao enderezo que indicaches (certificado de inscrición, papeletas e sobre electoral, enderezo da mesa onde che corresponde votar e folla explicativa de todo o proceso).

3. Con esta documentación elixe a papeleta de voto e introdúcea no sobre de votación, logo métea noutro sobre co enderezo da mesa electoral, xunto coa inscrición no censo.

4. Ata o 3 de xuño tes de prazo para enviala por correo certificado e urxente.


*TODO O PROCESO É DE BALDE.

*UNHA VEZ QUE SOLICITAS O VOTO POR CORREO (AÍNDA QUE DESPOIS DESISTAS) IMPIDE O VOTO PRESENCIAL NA MESA ELECTORAL O DÍA DAS ELECCIÓNS.


segunda-feira, 18 de maio de 2009

Ningún paso atrás co galego!

Máis de 50.000 persoas participaron onte na maior manifestación da historia en defensa da nosa lingua.

O acto, organizado por A Mesa pola Normalización Lingüística e apoiado por centos de organizacións, entre elas Galiza Nova e o BNG superou todas as espectativas de participación, servindo para demostrar a Feijóo que as galegas e galegos non queremos ningún paso atrás na defensa do galego e que estaremos dispostos a saír ás rúas cantas veces sexa necesario para que iso non aconteza.

[Imaxes do acto]: Fonte: Gznación, Vieiros, A Nosa Terra, CIG, La voz de Galicia

Manifestación en defensa da lingua

sexta-feira, 15 de maio de 2009

Non deixes que esmaguen a nosa lingua!

A día de hoxe na nosa nación, o galego, a nosa lingua propia, vive unha situación de desigualdade a nível público e social, de perda de falantes xeración tras xeración e de discriminación das e dos galegofalantes cando queren exercer o seu dereito básico a poder desenvolver a súa vida integrametne e con naturalidade en galego.

Froito dos intentos de avanzo na normalización da nosa lingua que impulsou o BNG durante a súa participación do goberno da Xunta, determinados grupos sociais minoritarios, apoiados dende sectores do poder, teñen lanzado a idea, nos últimos meses, de que en Galiza se estaba a vivir unha situación de "imposición del gallego" que nada se corresponde coa realidade.

Onde están as películas en galego nas salas de cinema? Onde están os videoxogos en galego? Canta prensa diaria podemos ler en galego? Cantas emisoras de música para xente nova podemos escoitar onde as e os locutores falen galego? Por que non temos dereito a recibir un ensino en galego e aprender a nosa lingua? A resposta a calquera destas preguntas mostra a situación real e evidencia que minten os que non recoñecen que é o galego o que vive unha situación de indefensión e marxinación.

Mais temos que denunciar tamén que o PP, que durante este tempo estivo dando cobertura a estes grupos antigalegos, pretenda a través do goberno da Xunta de Galiza retroceder na normalización do galego e eliminar as medidas que procuraban un avanzo nos usos da lingua, en concreto en ámbitos coma o ensino. É por iso que as mozas e mozos galegos nos opoñemos a estes ataques contra o galego e defendemos o dereito que temos de recibir un ensino na lingua propia de Galiza. Así mesmo, apostamos pola posta en marcha de novas medidas para o avanzo da lingua galega, ademais de no ámbito educativo, en sectores tan importantes coma os servizos públicos, os medios de comunicación, o lecer e as novas tecnoloxías... e chamamos a toda a sociedade e, especialmente á mocidade, a mobilizarnos contras as agresións ao galego, porque non son máis que unha agresión cara a nosa nación, cara todas e todos os galegos e o que nos une. É por iso que necesitamos o teu compromiso para frealos e que non esmaguen a nosa lingua: defende con nós o idioma que nos une!

[Descarga]: Clic aquí para baixar o panfleto da campaña

terça-feira, 12 de maio de 2009

Galiza Nova participa na manifestación a prol do galego!

Galiza Nova participará na manifestación que este vindeiro domingo percorrerá as rúas de Santiago de Compostela na defensa do galego fronte aos ataques que está a recibir dende distintos grupos.

Baixo o título "O galego, a nosa columna vertebral", a manifestación convocada por A Mesa pola Normalización Lingüística partirá ás 12.00h da Alameda de Santiago.

Haberá servizo de autobuses dende varios puntos de Galiza.

Dende a nosa comarca, serán os seguintes:

10.00h Saída de Ferrol (Jofre) con parada na gasolineira do Polígono Vilar do Colo e regreso unha hora após da manifestación.

10.00h Saída do local comarcal da CIG (Avda Esteiro, Ferrol). Regresa ás 14.30h

9.15h Saída de Cedeira con parada en Valdoviño. Regresa ás 17.00h.

10.00h Saída de As Pontes e parada en Pontedeume. Regresa ás 17.00h.

10.00h Saída do Concello de Fene. Regreso ás 17.00h

Para máis información, chamar ao 981.563.885

domingo, 3 de maio de 2009

ORFEU: O voceiro comarcal de Galiza Nova

Xa está na rúa ORFEU, o primeiro número do voceiro comarcal de Galiza Nova, que recolle no seu nome a esencia das tres comarcas naturais ORtegal, Ferrolterra e EUme.

Neste primeiro texto abórdanse temas como a situación dos ríos Eume e Chamoselo, o transporte público na comarca ou o proceso de Boloña.

[Descarga]: Clic aquí para descargar o ORFEU

quarta-feira, 29 de abril de 2009

A mocidade galega contra a crise. Por un sistema económico xusto!

Con ese lema Galiza Nova participará nas diferentes manifestacións que se levarán a cabo o vindeiro 1 de maio, Día da Clase Traballadora.

Na nosa comarca, Galiza Nova participará da manifestación que organiza a CIG, e que sairá ás 12.00h do local sindical, situado na Avenida de Esteiro de Ferrol.

Acude!

Galiza Nova asiste á celebración do 25 de abril en Portugal

A pasada fin de semana tiveron lugar unha serie de actividades conmemorativas do 25 de abril, data na que o pobo portugués xunto co apoio militar conseguía pór fin ao réxime fascista de Salazar.

A nosa Organización, coa representación da Secretaria Xeral, Iria Aboi, estivo presente nos actos organizados na cidade de Ovar, distrito de Aveiro, pola comisión promotora dos eventos conmemorativos da Revolución dos Caraveis impulsada fundamentalmente polo sindicato portugués CGTP.

sexta-feira, 27 de fevereiro de 2009

Galiza Nova presenta en rolda de prensa o programa de mocidade

A organización xuvenil do Bloque desenvolverá estes días na comarca unha campaña orientada a que “o BNG lidere o goberno galego”.

O Responsábel Comarcal de Galiza Nova e Candidato ao Parlamento de Galiza, Iago Varela Martínez, presentou onte en rolda de prensa o programa de mocidade do Bloque Nacionalista Galego.

Iago Varela lembrou que a Xunta de Galiza impulsou nestes últimos anos medidas que viñan sendo demandadas pola poboación xuvenil. “Coa entrada do BNG no Goberno da Xunta, a mocidade comezou a ter un espazo propio e ben definido, mentres que cos gobernos do PP era un dos sectores máis desprotexidos”.

Tendo en conta a situación económica, para Galiza Nova é unha prioridade pular por un traballo digno. Por iso dende o BNG desenvolverase un Plano de Emprego Xuvenil, para materializar o dereito a un traballo no propio país, e o Salario Social, destinado á xente que procura o seu primeiro emprego tras un período de formación.

O traballo a prol dun ensino “realmente público”, a consolidación da Rede de Centros Quérote e Locais de Ensaio, a elaboración dun novo lano de Financiamento da Universidade ou a mellora do transporte público, son outros dos retos do BNG en materia de xuventude.

Esta presentación enmárcase dentro da campaña que Galiza Nova levará a cabo durante esta semana, “traballaremos para que o vindeiro un de marzo a xente nova aposte por Anxo Quintana para presidir a Xunta de Galiza, porque é o único candidato que porá á mocidade no centro da súa atención” sentenciou Iago Varela.

quarta-feira, 25 de fevereiro de 2009

A forza que Galiza precisaNo ano 2005, comezouse a escribir unha nova etapa na historia de Galiza. A chegada do BNG ao goberno da Xunta de Galiza, trouxo un cambio positivo que rachou con 16 anos de políticas nefastas para os intereses de Galiza e da súa mocidade.

Desterramos os discursos paternalistas e os prexuízos que criminalizaban as formas de expresión da xente nova. O BNG púxolle voz ás demandas de tantos anos do colectivo xuvenil e elevou o status das políticas xuvenís, poñéndoas no centro das prioridades do Goberno Galego. Ao longo destes tres anos e medio, o nacionalismo galego desenvolveu unha acción política transformadora encamiñada a defender os intereses da maioría social de Galiza e concretamente da xente nova, con medidas concretas:

Puxemos en marcha a Rede Galega de Locais de Ensaio (Nsaio), con máis de 30 locais en vilas e cidades para a creación musical da xente nova en Galiza.

Creamos a Rede de centros de Asesoramento Afectivo-Sexual, Quérote, nas 7 cidades e Burela, como espazos públicos que garanten o dereito de toda moza ou mozo a acceder de xeito gratuíto a un sistema de información e asesoramento en materia afectivo-sexual, rigoroso, científico e confidencial.

A través da Consellaría do Medio Rural facilitouse que máis de 4.400 mozas e mozos se incorporaran ao traballo no rural, o que supón tres veces máis que en toda a lexislatura anterior.

Desenvolvemos unha política de rehabilitación, alugueiro e construción de vivenda protexida destinada a facer realidade o dereito á vivenda digna.

Creamos axudas para a xente nova que estuda ciclos formativos a máis de 50km do seu domicilio, que até o de agora non existían.

Desenvolvemos políticas a través da Consellaría de Innovación e Industria facéndolle contratos de traballo ás novas e novos investigadores.

Impulsamos o desenvolvemento dos partidos das seleccións deportivas de Galiza tanto masculinos como femininos en fútbol, baloncesto, balonmán... e apoiamos o deporte de base a través das escolas deportivas onde participan milleiros de mozas e mozos.

Pero precisamos máis. No BNG aspiramos a continuar o proceso que comezamos para que as transformacións sexan máis profundas. Non queremos volver ao pasado, queremos máis avanzos. Como mozas e mozos queremos ter garantido o noso futuro, tamén o noso presente, e o dereito a poder traballar e vivir na nosa propia terra desenvolvendo todas as nosas aspiracións e potencialidades. Por iso precisamos de máis BNG no goberno galego. Precisamos do teu apoio para poder desenvolver integramente o noso programa:

Aprobar e desenvolver a Lei Galega da Mocidade, como instrumento que permita elevar o rango das políticas xuvenís.

Impulsar a elaboración dun Plano Plurianual de Emprego Xuvenil, para garantir o dereito da mocidade galega a ter un posto de traballo digno no país.

Crear o salario social, destinado a todas as persoas desempregadas, priorizando a aquelas que, após dun período de formación, bucscan o seu 1º emprego e que na actualidade non perciben ningún tipo de proteción social. Esta medida xeraría un chanzo mínimo por debaixo do cal ningún mozo ou moza estaría disposto a aceptar un traballo evitándose as contratacións en precario.

Incorporar a 5.000 investigadores e tecnólogas/os novos ao sistema galego de I+D+i, creando unha modalidade específica para persoas con titulación da Formación Profesional.

Incrementar a oferta pública de vivendas protexidas tanto en réxime de alugueiro como de compra, reservando unha porcentaxe do 35% con adxudicación preferente á mocidade.

Impulsar, a través de acordos coas Universidades e os Concellos, a construción de vivendas para o seu aluguer nos campus universitarios sen residencia pública, ou cunha oferta menor ao 10% do alumnado, primando as rendas máis baixas na súa adxudicación.

Aumento do financiamento dos centros públicos e eliminación dos concertos educativos co ensino privado.

Cumprimento do Decreto 124/2007 que regula o uso do galego no ensino e creación dun organismo entre a Xunta de Galiza e as tres universidades, tal e como establece o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, encargado da planificación, desenvolvemento e seguimento dunha política lingüística universitaria en Galiza.

Reorganización da oferta de formación profesional e bacharelatos a fin de adaptala ás necesidades de Galiza.

Elaboración dun novo Plan de financiamento plurianual das Universidades Galegas, que permita reducir o peso das taxas no financiamento e conxelalas nos vindeiros cursos.

Conquerir a transferencia da competencia plena en materia de bolsas para a Xunta de Galiza, redefinindo os criterios de concesión a fin de darlle máis peso aos criterios económicos que aos académicos e axilizando a súa concesión.

Establecemento de prezos públicos para os estudos de posgrao así como creación dunha política de bolsas públicas para cursalos.

Extensión da gratuidade do transporte ao estudantado de Bacharelato.

Reforzo do programa de transporte nocturno. Incremento de liñas e ampliación da cobertura ao conxunto do territorio galego non centrándoo exclusivamente en período vacacional.

Asinar convenios entre a Administración e as compañías aseguradoras co fin de abaratar os prezos dos seguros para a mocidade.

Consolidación e ampliación da Rede Galega de Locais de Ensaio creada na pasada lexislatura.

Remate e consolidación da Rede de Centros Quérote garantindo como mínimo a existencia dun Centro Quérote en todos os concellos de máis de 35.000 habitantes.

Ampliación do número de unidades especializadas para o tratamento de trastornos alimenticios dentro do SERGAS, proporcionando unha cobertura adecuada a todo o territorio galego.

Dende Galiza Nova, organización xuvenil do BNG, queremos que te sumes a nós para que Galiza teña máis avanzos. Para continuar a facer de Galiza un país máis xusto, máis próspero, con máis autogoberno e máis benestar para a xente nova. Unha Galiza orgullosa da nosa identidade pois só asó, sendo nós mesmos, poderemos ter un papel relevante no Estado e no mundo. Unha Galiza que crea na nosa capacidade para xerar riqueza e futuro para a sociedade galega, para as súas mozas e mozos. Unha Galiza para traballar, producir, e vivir con dignidade.

Hai catro anos, as mozas e mozos quizemos rachar co pasado en Galiza. Fomos decisivos para que o nacionalismo gobernase no noso país con capacidade e valentía. O día 1 de marzo temos que ir votar. Hai que non quere que sigamos a avanzar. Pero as mozas e mozos ímoslles contestar co noso voto. Non imos quedar caladas nen calados.

Porque se a mocidade vota BNG, Galiza gaña!

quinta-feira, 19 de fevereiro de 2009

Mitin en Cabanas

Mañá venres 20, ás 20.00h na Escola de Lavandeira, mitin do Bloque Nacionalista Galego.

Contará coas intervencións de

Xosé Manuel Pérez Sardiña, Voceiro do Grupo Municipal do BNG

Xoán Carlos Bascuas, Delegado da Consellaría de Vivenda

Iago Varela Martínez, Candidato por A Coruña

terça-feira, 17 de fevereiro de 2009

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2009

quinta-feira, 8 de janeiro de 2009

Convención Electoral do BNG

O vindeiro sábado 17 de xaneiro ás 18 horas no Pavillón do Restollal de Santiago de Compostela terá lugar a Convención Electoral Nacional do BNG.

Neste acto, o Bloque Nacionalista Galego presentará á sociedade a súa candidatura ás Eleccións Autonómicas 2009.Visualizar o mapa ampliado

Concentración en solidaridade co pobo palestino

Galiza Nova, xunto con outras moitas organizacións, participará mañá na concentración que baixo o lema "Deteñamos o terrorismo sionista" servirá para amosar a nosa solidaridade co pobo palestino.

Dita concentración terá lugar ás 20.00h diande do edificio da Xunta de Galiza de Ferrol. Agardamos contar coa túa presenza!

segunda-feira, 5 de janeiro de 2009

Resolución da Asemblea Comarcal do BNG de FerrolterraPerante a situación que está a sofrer o pobo palestino – nomeadamente na franxa de Gaza – nos últimos días, a Asemblea Comarcal do BNG quere expresar públicamente:

1.- O rexeitamento rotundo aos bombardeos levados a cabo por parte do exército de Israel – neste momento con perto de 500 mortos nas últimas accións – e que veñen a evindenciar que o colofón á blocaxe perpetrada polo Estado de Israel contra o pobo de Gaza constitúe verdadeiramente un crime de guerra.

2.- Reiteramos – como así se fixo xá por medio da correspondente iniciativa parlamentar – a petición de que o Estado Español suspenda as relacións diplomáticas e económicas co Estado de Israel ata que non se poña fin á agresión militar e blocaxe que o mesmo está a perpetrar na franxa de Gaza.

3.- Solicitamos, asimesmo, que o Estado Español inste oficialmente ao cumprimento das reiteradas resolucións da ONU relativas á retirada israelí dos territorios ocupados; ao tempo que se demande, no marco das Nacións Unidas, o envío inmediato dunha misión de observación e interposición co fin de garantir a fin da blocaxe e da agresión militar.

4.- A Asemblea Comarcal do BNG resolve, en liña cos apartados anteriores, remitir sendos escritos de condena da situación ao Presidente do Goberno Español, Ministerio de Asuntos Exteriores e Embaixada de Israel; ao tempo que transmitir a solidariedade e apoio á representación do pobo de Palestina en Galiza.